top of page

Tijdsafhankelijk modelleren in een keileemgebied: uitdagend

De Provincie Overijssel heeft ATENSUS B.V. gevraagd de grondwatereffecten te berekenen die optreden door een aantal vernattingsmaatregelen in het gebied van de Snoeijinksbeek. Als onderaannemer heeft IDO-Doesburg B.V. deze opdracht uitgevoerd.

Een bijzonderheid in dit gebied is het ondiep voorkomen van keileem, zelfs tot aan maaiveld.

De hydraulische weerstand van de keileem is zodanig hoog dat de keileem als hydrologische basis kan worden beschouwd.

Het tijdsafhankelijk modelleren van een dergelijk gebied kan problematisch zijn. In de zomer valt de keileem droog en in de winter kunnen sterk niet-lineaire processen optreden, bijvoorbeeld afstroming over maaiveld. In Snoeijinksbeek bleken verschillende modflow codes niet voldoende stabiel om in dit gebied de grondwaterstroming te berekenen. In Triwaco is het wel gelukt. Het model is tijdsafhankelijk gekalibreerd met PEST en vervolgens zijn de effecten van de verondieping van de beek berekend.

Wilt u worden geattendeerd op nieuwe posts? Laat het hier weten!

#Modelkalibratie #PEST #Keileem

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page